Bodakowski: Czekam na nową partię polityczną. Alternatywę dla PiS i Konfederacji [OPINIA]

TYLKO U NAS
Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Archiwum Jana Bodakowskiego

Polska potrzebuje demokratycznej konserwatywnej partii odwołującej się dziedzictwa obozu narodowego, a szczególnie narodowej demokracji, Romana Dmowskiego, Romana Rybarskiego i Feliksa Konecznego. Partii katolickiej, narodowej, wolnorynkowej i antykomunistycznej, opartej na antysocjalistycznej katolickiej nauce społecznej. Niestety takiej partii nie ma i żadna z istniejących partii taka partia nie nie chce być.

Polska potrzebuje demokratycznej konserwatywnej partii odwołującej się dziedzictwa obozu narodowego, a szczególnie narodowej demokracji, Romana Dmowskiego, Romana Rybarskiego i Feliksa Konecznego. Partii katolickiej, narodowej, wolnorynkowej i antykomunistycznej, opartej na antysocjalistycznej katolickiej nauce społecznej. Niestety takiej partii nie ma i żadna z istniejących nie chce taką być.

Zobacz także: Witold Waszczykowski: “Kamienie milowe” nigdy się nie skończą 

PiS i Konfederacja zawiodły

PiS jest partią, która pasożytuje na głosach polskich katolików i patriotów, mówiąc jedno (frazesy patriotyczne), a robiąc co innego (czyli wprowadza wszelkie patologie narzucane przez Unię Europejską). Polscy patrioci, katolicy głosują na PiS, bo nie mają lepszej alternatywy – jednak gdy taka alternatywa się pojawi, będą mogli swoje głosy przenieść z PiS na taką nową partię.

Taką alternatywą mogła być Konfederacja. Mogła, ale nie chciała. Konfederacja tak jak PiS stała się partią kadrową zamkniętą dla ludzi chcących działać (można w niej tylko zostać honorowym rozdawaczem ulotek w ramach Klubów Konfederacji) – jest to postawa z ducha sanacyjna, a nie endecka (co nie dziwi, bo np. poseł Braun uznaje ideę narodową za szkodliwą). Dodatkowo Konfederacja nie przestawiła szerokiego programu, a ostatnimi czasy jest systematycznie pogrążana wypowiedziami swoich liderów, które polscy patrioci odbierają jako prorosyjskie. Taka postawa liderów Konfederacji jest autodestruktywna, bo Polacy pomni na historię Polski wiedzą, że Rosja dąży do zniszczenia Polski.

Potrzeba nowej konserwatywnej partii narodowej

Taka nowa narodowa partia konserwatywna musi pełnić funkcję społeczną i polityczną (czyli zabiegać o przejęcie władzy w celu realizacji swojego programu). Funkcja społeczna partii ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowę kapitału społecznego, więzi między Polakami, rozwój życia społecznego i obywatelskiego w terenie, zachowanie i upowszechnianie polskiej tożsamości. Dziś Polacy są pasywni, nie potrafią współpracować między sobą, nie walczą o swoje interesy, nie potrafią nawet zdefiniować swoich interesów – i trzeba taką wolę walki o swoje, wolę troski o dobro publiczne, umiejętność współpracy bezpośredniej dopiero obudzić. I w tym jest rola społeczna partii.

Nowa patriotyczna partia musi mieć charakter demokratyczny. Dzisiejsze partie demokratycznego charakteru realnie nie mają, będąc organizacjami z ducha monarchistycznymi, w których prezes odgrywa rolę króla, pana życia i śmierci (w PiS takim królem jest Kaczyński, w Konfederacji monarcha jest kolektywny i nazywa się Rada Liderów). W nowej partii władze partii muszą pochodzić z demokratycznych wyborów, by działacze mieli realny wpływ na losy partii, by władze partii nie były wykorzenione ze swoich sympatyków (tak jak się to dzieje w PiS czy Konfederacji – władze PiS są lewicowe, gdy sympatycy są prawicowi, w Konfederacji robią wrażenie prorosyjskich i wykorzenionych z tożsamości narodowej, gdy elektorat Konfederacji jest narodowy a przez to wrogi rosyjskiemu imperializmowi).

Potrzeba demokracji wewnątrzpartyjnej i rozbudowanych struktur terenowych

Demokratyczna formuła nowej partii umożliwi budowę rozbudowanej kadry terenowej. Bez niej nie da się startować w wyborach (szczególnie samorządowych – które są niezwykle ważne, bo dają kontrolę nad olbrzymim majątkiem i infrastrukturą, która dziś lewic i pseudo liberałowie wykorzystują do szerzenia swoich zabobonów i szkolenia kadr lewicy) i kontrolować proces wyborczy (nominując ludzi do komisji wyborczych).

Nowa partia patriotyczna musi budować się na podstawie umowy między wyborcami a działaczami partii. Taką umową, takim kontraktem, jest rozbudowany program. Program taki powinno się ustalić w szerokiej dyskusji, przed rozpoczęciem budowy partii by wszyscy wiedzieli, po co taka partia powstaje, jakie ma cele, jaką politykę będzie realizować. Bez takiego programu, planu działań, gdy wypali się początkowy entuzjazm, ludzie uznają, że nie mają wspólnych celów, i partia się rozpadnie lub realnie zaprzestanie działać skupiona na wewnętrznych walkach.

W programie nowej konserwatywnej partii narodowej powinny się znaleźć postulaty:

 • Ewakuacji Polski z Unii Europejskiej, by Polska odzyskała suwerenność, Polacy władzę we własnym krajem, i możliwość korzystania z owoców swojej ciężkiej pracy, odmiennie od sytuacji, gdy dziś, Unia Europejska uniemożliwia rozwój Polski i utrzymuje Polaków w sztucznej biedzie.
 • Ograniczenia liczby radnych, posłów i senatorów. Wyborów radnych do samorządu i senatorowie, w których reprezentanci powinni pochodzić z wyborów jednomandatowych (wygrywa ten, kto w pierwszej lub drugiej turze zdobędzie ponad 50% głosów). Wyborów do sejmu całkowicie proporcjonalnych i pozbawionych progów wyborczych — tak by partia mająca 1% w wyborach miała 1% reprezentantów w sejmie.
 • Maksymalnego ograniczenia ingerencji państwa, organizacji międzynarodowych i korporacji w życie obywateli. Ograniczenia roli państwa do obrony praw i wolności obywateli. Ochrony wolnego rynku przed monopolem ze strony prywatnych globalnych korporacji.
 • Likwidacji szkodliwych przepisów i uproszczenia przepisów, co zapewniłoby dobrobyt, likwidację bezrobocia, rozwój gospodarczy, zwiększenie wpływów do budżetu, oraz drastyczne zmniejszenie problemów, na które trzeba wydawać pieniądze.
 • Obniżenia i uproszczenia podatków. Obłożenia zagranicznych korporacji działających w Polsce podatkiem obrotowym by płaciły podatki w Polsce tak jak je płacą polscy podatnicy.
 • Zagwarantowania wszystkim podstawowych świadczeń medycznych finansowanych z podatków i z maksymalnie ograniczoną biurokracją. Upowszechniania świadczenia usług przez sektor prywatny (finansowanie publiczne świadczeń nie musi wiązać się ze świadczeniem usług przez podmioty publiczne). Specyfika usług i dóbr na rynku opieki zdrowotnej jest taka, że konsument nie ma możliwości ochrony swoich interesów, i te interesy konsumenta powinno chronić państwo.
 • Likwidacji urzędów pracy, które generuje niepotrzebną biurokrację, i urzędów pomocy społecznej, które są o wiele bardziej kosztowne niż pozarządowy sektor pomocy społecznej. Zwłaszcza że likwidacja zbędnych przepisów i obniżka podatków zapewni dobrobyt i ograniczenie sfery biedy. Ludzie będą mieli dzięki wolnemu rynkowi pracę i pieniądze na pomoc bliźnim.
 • Likwidacji (od samego skazanego początku na bankructwo z przyczyn demograficznych) systemu przymusowych składek emerytalnych. Wprowadzenia minimalnej emerytury obywatelskiej wypłacanej każdemu po przekroczeniu 60 roku życia.
 • Zakazu produkcji i importu GMO, zatrzymania napływu żywności niskiej jakości z zagranicy, równego traktowania polskich rolników z rolnikami z zachodniej Europy, likwidacji dominacji zagranicznego kapitału w handlu hurtowym i detalicznym.
 • Rozwoju energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, biogazowni i energetyki rozproszonej.
 • Dekomunizacji przestrzeni publicznej, usunięcia wszelkich nazw ulic i pomników gloryfikujących komunistów. Konsekwentnego ujawniania przez instytucje publiczne zbrodni na narodzie polskim. Wspierania edukacji historycznej. Upowszechniania wiedzy o cierpieniach i zasługach Polaków na całym świecie w najważniejszych językach.
 • Wprowadzenia czeków oświatowych, by to rodzice, a nie biurokraci decydowali o programach nauczania, by katolicy mogli posyłać dzieci do szkół katolickich, a ateiści do ateistycznych.
 • Likwidacji Unii Europejskiej lub wystąpienia Polski z UE, której istnienie jest szkodliwe dla Europy i Europejczyków. Polska tylko straciła na obecności w UE. Uzyskane fundusze europejskie były mniejsze od tego, co Polska wpłaciła do UE i co straciła w wyniku przyjęcia szkodliwych euro przepisów. By skorzystać z euro kasy, Polska straszliwie się zadłużyła. Euro środki często zostały wydane na inwestycje generujące olbrzymie koszty.
 • Zmniejszenia ilość przepisów i lepszej organizacji prace samych sądów. Władza sądownicza (tak jak ustawodawcza i wykonawcza) powinna pochodzić z wyborów demokratycznych, a sędziowie popełniający przestępstwa powinni być karani tak jak wszyscy.
 • Przywrócenia kary śmierci za morderstwo i wprowadzenia kary śmierci za pedofilie, handel ludźmi, brutalne gwałty i sprzedaż narkotyków nieletnim.
 • Zablokowania dostępu nieletnich do pornografii w internecie — pornografia zaburza rozwój psychiczny, intelektualny i emocjonalny dzieci, uczy akceptacji przemocy seksualnej, szkodliwych dla zdrowia zachowań seksualnych i nienawiści do kobiet.
 • Całkowitego zakazu zabijania nienarodzonych dzieci.
 • Całkowitego zakazu in vitro, którego konsekwencją jest zabijanie części wytworzonych zarodków. Zakazu podawanie kobiet szkodliwej dla zdrowia procedurze in vitro, narodziny większego odsetka dzieci zagrożonych chorobami genetycznymi i niepłodnością (niż w populacji dzieci poczętych tradycyjnie).
 • Uznanie chromosomów decydujących o płci za podstawę uznawania płci prawnej, odrzucenie subiektywnego samo uznawania własnej płci pewnej.
 • Nie legalizowania prostytucji i stręczycielstwa, czy handlu substancjami uzależniającymi.
 • Wprowadzenia zakazy propagowania zachowań szkodliwych dla zdrowia takich jak homoseksualizm, nikotynizm czy hazard.
 • Zwalczania takich zabobonów jak genderyzm, szkodliwych społecznie postulatów tęczowej rewolucji, szkodliwych społecznie praktyk takich jak lichwa.
 • Zakazu uboju rytualnego zwierząt.
 • Obrony przed: antypolską działalnością Izraela i społeczności żydowskiej, rosyjskim imperializmem, kolonialnymi praktykami USA.
 • Odrzucenia patologi sanitaryzmu widocznego w covidowym faszyzmie. Uznania szkodliwości działań WHO i innych antyglobalistycznych instytucji dążących do odebrania nam wolności, demokracji i suwerenności. Ukarania i rozliczenia antypolskiej działalności sanitarystów i globalistów.
 • Nie przyznawania przywilejów mniejszościom seksualnym.
 • Zagwarantowania wolności słowa systematycznie niszczonej przez amerykańskie korporacje monopolizujące serwisy społecznościowe. Zagwarantowania wyższości prawa polskiego, w tym i w temacie własności intelektualnej, nad widzimisię amerykańskich korporacji.
 • Likwidacji uprzywilejowania mniejszości narodowych
 • Zatrzymania napływu żywności niskiej jakości z zagranicy, równego traktowania polskich rolników z rolnikami z zachodniej Europy. Zakazu produkcji i sprawdzania do Polski żywności i pasz GMO.
 • Przeciwdziałania rozwojowi destruktywnych prądów religijnych i intelektualnych, których celem jest destrukcja cywilizacji zachodniej.
 • Zwalczania wszelkich szkodliwych ideologi (komunizmu, nazizmu, faszyzm) i wrogiej antypolskiej działalności w ramach wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję, czy Unię Europejską będącą narzędziem niemieckiego imperializmu. Ujawniania wszelkich wpłat zagranicznych dla organizacji pozarządowych działających w Polsce. Obrony katolickiej i narodowej tożsamości polskiej.
 • Liberalizacji prawa posiadania broni, którą powinien móc posiadać każdy niekarany i zdrowy psychicznie pełnoletni Polak.
 • Wsparcia polityki rozwoju infrastruktury zapewniającej Polsce niezależność energetyczną, rozwoju przemysłu polskiego.

Nowa partia w swoim programie samorządowym powinna się opowiadać za tym by:

 • Miasto nie było zadłużone, wydatki przeznaczane były tylko na niezbędne dla wszystkich mieszkańców usługi i niezbędną infrastrukturę, a nie marnowane na promocję lewicowych patologii czy działalność generująca koszty bez korzyści dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo wpływy do budżetu powinny opierać się na jak najniższych i najprostszych podatkach.
 • Plany zagospodarowania przestrzennego miasta powinny mieć na celu ochronę interesów mieszkańców, a nie interesy międzynarodowych korporacji.
 • Z przestrzeni publicznej miasta powinny być usunięte wszelkie tablice, pomniki i nazwy gloryfikujące komunistycznych zbrodniarzy.
 • Podatki i opłaty miejskie powinny być jak najniższe i najprostsze. Prezydent miasta nie może mieć prawa do zadłużania miasta.
 • Miasto musi stać się terenem wolnego handlu ulicznego, zaprzestać ochrony interesów międzynarodowych korporacji monopolizujących handel i dać mieszkańcom możliwość zdobywania środków na życie poprzez handel i usługi uliczne. Polityka taka pozwoli mieszkańcom polepszyć swój status materialny i w konsekwencji ograniczyć wydatki miasta na socjal.
 • Miasto powinno wspierać przekształcanie szkół publicznych w szkoły społeczne. Tak by to rodzice, a nie urzędnicy decydowali o programach nauczania. By dzieci nie były narażone na lewicową indoktrynację i ogłupianie.
 • Należy zlikwidować wszelkie wydatki miasta na promocję. I zdecydowanie ograniczyć wydatki na sztukę nowoczesną i kulturę, ograniczyć się tylko do ochrony zabytków. Sztuka nowoczesna w żadnym wypadku nie może być finansowana ze źródeł publicznych.
 • Miasto musi poważnie się zastanowić nad tym, czy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej nie byłoby bardziej zasadne z punktu widzenia kosztów systemu pobierania opłat za przejazdy.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY