Jak walczyć o odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia OC w Polsce i za granicą

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Każdy poszkodowany w wypadku o ile nie zaistniał on z jego winy, ma prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy. Oczywiście istotne jest z jakim wypadkiem mamy do czynienia i czy sprawca takową polisę posiadał. Najczęściej występującymi wypadkami, gdzie mamy do czynienia z OC są m.in. wypadki przy pracy, wypadki drogowe oraz wypadki w rolnictwie. W przypadku wypadku przy pracy jeżeli doszło do niego z winy pracodawcy poszkodowany może dochodzić roszczeń z OC firmy. W wypadku drogowym podmiotem wypłacającym odszkodowania jest ubezpieczyciel samochodu sprawcy, natomiast przy wypadku w rolnictwie bezpieczeństwo poszkodowanemu zapewnia polisa OC gospodarstwa.

Oczywiście poszkodowany może również starać się o wypłatę z ubezpieczeń dodatkowych jeżeli je posiadał (np. NNW), jednak ze względu na określoną sumę gwarancyjną odszkodowania możliwe do uzyskania z OC są zdecydowanie najbardziej korzystne. 

Roszczenia mogą dotyczyć: 

  1. Strat materialnych, np. :

– szkód na pojeździe,

– zwrotu kosztów leczenia,

– zniszczenia rzeczy osobistych,

– utraty dochodów.

  1. Strat niematerialnych, tj.

– zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

 Straty materialne są określane na podstawie dowodów je poświadczających, do których należą rachunki, faktury, zaświadczenia o poniesionych stratach, natomiast do określenia zadośćuczynienia najbardziej istotny jest doznany uszczerbek na zdrowiu. Od jego wysokości zależy bowiem również wysokość wypłaconej kwoty.  Najwyższe daje uszczerbek długotrwały, tj przekraczający pół roku, mający rokowania na poprawę lub stały – tj trwałe upośledzenie sprawności bez pozytywnych rokowań na przyszłość.

Oceny uszczerbku powinien zawsze dokonać lekarz orzecznik na podstawie badania oraz zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji medycznej.

Wysokość wypłaconego świadczenia w przeliczeniu na procent uszczerbku zależy głównie od rodzaju obrażeń, ich rozległości oraz przewidywanych negatywnych następstw na przyszłość.

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Jeżeli na terenie zakładu pracy dochodzi do wypadku, osoba poszkodowana ma prawo dochodzenia roszczeń. W pierwszej kolejności należy tutaj wymienić możliwość uzyskania świadczenia z ZUS, tj. tzw. jednorazowego odszkodowania. Jest ono przyznawane już po zakończeniu leczenia a jego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określanego przez lekarza orzecznika podczas komisji lekarskiej. 

Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS – dokumenty

W celu uzyskania jednorazowego odszkodowania poszkodowany musi dostarczyć do ZUS:

– wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania (dostępny w placówkach ZUS lub na stronie internetowej),

 wypełniony przez lekarza prowadzącego druk OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia)

– całość dokumentacji medycznej z procesu leczenia powypadkowego,

 kartę wypadku/ protokół powypadkowy oraz inne dokumenty od pracodawcy dotyczące zdarzenia.

Na podstawie powyższej dokumentacji oraz opinii orzecznika ZUS wydaje decyzję przyznającą lub odmawiającą wypłaty odszkodowania.

 Odszkodowanie z OC pracodawcy 

Jeżeli do wypadku przy pracy dochodzi w wyniku zaniedbań pracodawcy, poszkodowany oprócz ww jednorazowego świadczenia z ZUS może starać się również o odszkodowanie z OC firmy w której doszło do zdarzenia.

W takim przypadku kluczowe jest zebranie wszelkich dowodów potwierdzających winę pracodawcy, tj. bardzo szczegółowe określenie okoliczności zdarzenia, jego przyczyn oraz wskazanie jakie zaniedbania pracodawcy do niego doprowadziły. Do najczęściej występujących należą z reguły zaniedbania w zakresie BHP, np. brak odzieży ochronnej, szkoleń, zepsuty sprzęt czy też brak odpowiednich narzędzi do pracy.

Wszelkie informacje dotyczące okoliczności wypadku oraz jego przyczyn powinny być zawarte w protokole powypadkowym, który powinien sporządzić pracodawca (ściśle pracownik zajmujący się BHP).

 Odszkodowanie z OC pracodawcy – dokumenty

Protokół BHP z wypadku powinien zostać przekazany do ubezpieczyciela, którego dane pracodawca powinien udostępnić poszkodowanemu. Poszkodowany ma prawo dochodzić rekompensaty szkód zarówno materialnych (koszty, straty) jak i niematerialnych (zadośćuczynienie za ból i cierpienie, utrata perspektyw na przyszłość).

Inne dokumenty konieczne do zgłoszenia, oprócz protokołu, to:

 – dokumentacja medyczna potwierdzająca doznane obrażenia,

– opis negatywnych skutków wypadku zarówno materialnych jak i niematerialnych,

– dokumenty dotyczące kosztów leczenia oraz dojazdów do placówek medycznych (rachunki, faktury, paragony),

– dokumenty poświadczające zniszczenie rzeczy osobistych (zdjęcia, dowody zakupu),

– dokumenty poświadczające konieczność opieki osób trzecich (tzw. zwrot kosztów opieki),

– dokumenty poświadczające utratę dochodów.

Czas oczekiwania na pierwszą decyzję TU to najczęściej 30 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni w przypadku zaistnienia problemów, np. z ustaleniem odpowiedzialności.

Wysokość zadośćuczynienia w przypadku OC jest zależna od stopnia uszczerbku. Bardzo istotna jest tutaj rzetelna ocena rodzaju uszkodzenia ciała, możliwości powikłań oraz negatywnych następstw mogących wystąpić w przyszłości. Z pewnością najwyższe kwoty dotyczą urazów skomplikowanych, związanych z długotrwałym rozstrojem zdrowia, uszkodzeniem narządów wewnętrznych czy powikłanymi złamaniami. Oprócz samego rodzaju urazu najważniejsze są w tym przypadku prognozy na przyszłość, długotrwałość i uciążliwość następstw i samego procesu leczenia oraz zawód czy wiek poszkodowanego.Stawki nie są z góry określone jak w przypadku ZUS, średnio mogą oscylować w kwotach od ok 2000 do 2500 za 1% uszczerbku.

Odszkodowania za wypadki za granicą

W przypadku zaistnienia wypadku poza granicami kraju możliwości dochodzenia roszczeń zależą oczywiście od tego – z jakim krajem mamy do czynienia. Pomijając szczegóły procedur odszkodowawczych (np. okres przedawnienia, który w każdym kraju jest inny) można jednak stwierdzić, że niezależnie od kraju najczęściej występujące wypadki to drogowe lub przy pracy, gdzie można dochodzić świadczeń z OC. Wygląda to najczęściej tożsamo jak w Polsce. Warunkiem kluczowym jest standardowo określenie winy, tj, ustalenie sprawcy wypadku. W zależności od zdarzenia najczęściej ustala to policja (wypadki drogowe) lub pracodawca (wypadki przy pracy). W związku z tym bardzo ważne jest wezwanie na miejsce odpowiednich służb. Warto również pamiętać o zapewnieniu sobie opieki medycznej (np. wezwanie pogotowia), gdyż dokumentacja poświadczająca doznany uszczerbek jest kluczowa w całym postępowaniu odszkodowawczym.

Wypadek za granicą – rodzaje roszczeń

Roszczenia jakich może dochodzić poszkodowany w wypadku za granicą dotyczą standardowo szkód zarówno materialnych jak i niematerialnych. Rekompensata może obejmować m.in. zadośćuczynienie za ból i cierpienie, utratę zarobków, koszty leczenia czy utratę perspektyw na przyszłość. Brany jest pod uwagę zarówno uszczerbek na zdrowiu fizycznym jak i psychicznym. W celu otrzymania takich świadczeń bardzo ważne jest zebranie materiału dowodowego w postaci dokumentacji medycznej, specyfikacji poniesionych kosztów (rachunki, faktury, paragony) czy dokumentacji potwierdzającej utracone dochody oraz zniszczenie mienia.

Wszystkie wymienione wyżej elementy, tj. te dotyczące odpowiedzialności oraz doznanych szkód należy złożyć do ubezpieczyciela sprawcy.  Czas trwania całej procedury jest zależny od kraju dochodzenia roszczeń i potrafi trwać od 1 roku do nawet kilku lat. Długość procesu jest uzależniona głównie od rozmiaru szkody, tj. stopnia uszczerbku na zdrowiu i czasu leczenia powypadkowego.

Więcej informacji o dochodzeniu odszkodowań? Zajrzyj na PrawoiOdszkodowania.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY