Stanowisko Ruchu Narodowego ws. kryzysu politycznego wokół reformy sądownictwa

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Podjęta przez rząd próba reformy wymiaru sprawiedliwości stała się w ostatnich tygodniach przyczyną ostrego konfliktu społecznego i politycznego. W związku z tym Zarząd Ruchu Narodowego prezentuje poniższe stanowisko polityczne.

1. W swoim programie politycznym, zaprezentowanym w grudniu 2016 roku, Ruch Narodowy pisał: „Naprawa wymiaru sprawiedliwości jest zadaniem nie na lata, lecz na dziesięciolecia. Problemy trzeciej władzy są głęboko zakorzenione i bardzo trudne do pokonania. Nie da się ich rozwiązać w drodze pojedynczej, drastycznej reformy – konieczna jest długotrwała, konsekwentna praca nad kadrami, instytucjami i prawem. Nic nie usprawiedliwia jednak rządu, który nie podejmie choćby próby takich działań.” Wśród propozycji reform sądownictwa, które należy podjąć, Ruch Narodowy w swoim programie wskazał m.in.:

– przeciwdziałanie selekcji negatywnej do zawodu sędziego
– zwiększenie wymogów wobec kandydatów na sędziów
– wstrzymanie reprodukcji postkomunistycznych układów personalnych w sądownictwie
– zwiększenie liczebności personelu pomocniczego w sądach
– wzmocnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
– eliminowanie z sądów osób skompromitowanych
– skrócenie czasu postępowań sądowych
– szersze korzystanie z pomocy sądowej przy przesłuchaniach
– zmniejszenie liczby zamawianych opinii i skrócenie terminów dostarczenia ich przez biegłych
– skrócenie terminów doręczeń pism i informatyzacja tego procesu
– zwiększenie udziału czynnika społecznego we współsprawowaniu władzy sądowniczej

2. Reformy przygotowane nieoficjalnie przez rząd tylko w skromnej części realizują powyższe postulaty programowe Ruchu Narodowego. Zakres i kształt zaproponowanych reform, a także styl ich forsowania i uchwalania, nie przekonały Ruchu Narodowego do ich poparcia, dlatego głos prezesa Ruchu Narodowego w debacie Sejmowej był głosem krytycznym, a stanowisko wyrażone w głosowaniu – wstrzymujące się.

3. Jesteśmy przekonani, że prawdziwa reforma sądownictwa musi być przygotowana w perspektywie, jaką opisaliśmy w swoim programie: długotrwałej i konsekwentnej pracy, a nie jednej, skokowej i drastycznej reformy. Nie oznacza to, że jesteśmy przeciwni głębokim zmianom kadrowym na szczycie polskiego sądownictwa, ale muszą być one częścią jasnej i zrozumiałej długofalowej koncepcji, która jest poważnie uzasadniona, poddana zwyczajowym konsultacjom i w normalnym tempie uchwalana w parlamencie i wdrażana w życie. Nie mamy złudzeń co do oporu z jakim spotka się jakakolwiek próba reformy szczytów polskiego sądownictwa i właśnie dlatego uważamy, że proces takiej reformy nie może być realizowany w nieprzemyślany sposób i w tempie uniemożliwiającym prawidłową pracę legislacyjną.

4. Pragniemy podkreślić, że niezawisłe i sprawiedliwe sądy, kultura prawna oparta na uniwersalnej moralności chrześcijańskiej i przywiązanie do praworządnego państwa są częścią polskiej tradycji politycznej, wpisującej nasz kraj w dziedzictwo kulturowe cywilizacji łacińskiej. Niezwykle groźna dla naszej narodowej tradycji i tożsamości jest sytuacja, w której kojarzony z prawicą rząd zdaje się lekceważyć wartość praworządności i niezawisłości sądów, zaś wartości te deklarują wyłącznie uczestnicy protestów gromadzących się pod hasłami „demokracji liberalnej” i „zachodnich standardów”. Ruch Narodowy wzywa partię rządzącą do potraktowania tych zagadnień z należytą powagą, tak aby było jasne, że niezawisłość sądów i praworządność są dla rządu wartością, a reformy sądownictwa mają służyć ich umocnieniu i odbudowie. Wymaga to odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem, której nie da się prowadzić próbując realizować reformy chaotycznie i z zaskoczenia.

5. Weto prezydenta RP Andrzeja Dudy dla ustaw reformujących KRS i SN jest szansą na ponowne i spokojne przemyślenie celów i kształtu zmian, a także na ich dobre przygotowanie i normalne przedyskutowanie. Ruch Narodowy wzywa wszystkie partie widzące potrzebę poprawy stanu polskiego sądownictwa do przedstawienia własnych pozytywnych propozycji zmian. Sami również włączymy się w tę dyskusję.

6. Ruch Narodowy z zaniepokojeniem przyjmuje naciski zagraniczne na polskie państwo, mające na celu ochronę status quo w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jest dla nas oczywiste, że żadne czynniki zagraniczne nie mają prawa wpływać na wewnętrzny ustrój polskiego życia zbiorowego i dynamikę polskich procesów społecznych. Jeszcze bardziej niepokojące są płynące z zagranicy inspiracje, by dotychczas pokojowe protesty społeczne przeciw działaniom partii rządzącej przekształcić w tzw. majdan, czyli wzorowane na wydarzeniach z Kijowa próby okupacji i paraliżu instytucji państwowych poprzez duże grupy obywateli. Zwracamy uwagę, że mimo pozornie pokojowej retoryki takie zamiary są sprzeczne z prawem, a próba ich realizacji w oczywisty sposób musi prowadzić do konfrontacji fizycznej. Propozycje takie są więc próbą zainfekowania polskiej polityki rzeczywistym i groźnym ekstremizmem politycznym, mającym na celu destabilizację państwa.

7. Apelujemy do wszystkich opozycyjnych sił politycznych o odrzucenie strategii walki politycznej, opierającej się o szukanie legitymacji i poparcia dla własnych działań w zagranicznych mediach, partiach i organizacjach. Jedynym akceptowanym w Polsce sposobem walki politycznej musi być szukanie poparcia u Polaków i przekonywanie ich do swych racji. Na zewnątrz mamy dbać o dobre imię naszej Ojczyzny, a nie prześcigać się w rozpowszechnianiu opinii niekorzystnych dla rządu, którego politykę kontestujemy. Pragniemy przypomnieć, że kiedy rząd PO łamał nasze prawa obywatelskie i dopuszczał się różnych nadużyć Ruch Narodowy nigdy nie kolportował informacji na ten temat zagranicą, natomiast starał się uświadamiać Polaków o potrzebie zmiany władzy. Wzywamy polityków opozycji do analogicznej postawy i definitywnego odrzucenia balansującego na granicy zdrady narodowej hasła „Ulica i zagranica”.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY