Wyrok TK ws. Europejskiej Karty Praw Człowieka. “Jest niezgodna z polską konstytucją”

Dodano   0  
  Loading
Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny / Fot. PAP. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

W środę po godzinie 16 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, który chciał zbadania Europejskiej Karty Praw Człowieka pod kątem polskiego prawa. TK uznał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie posiada kompetencji oceniania legalności wyborów sędziów.
  • Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry na temat zbadania zgodności z konstytucją przepisów Europejskiej Karty Praw Człowieka.
  • W ocenie sędziów Europejski Trybunał Praw Człowieka nie posiada kompetencji do orzekania legalności wyborów sędziów do polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
  • Środowa rozprawa dotyczyła m.in. kwestii rzekomego odszkodowania jakie miał zapłacić Skarb Państwa firmie Xero Flor.
  • Zobacz także: Szalony pomysł Komisji Europejskiej? Ogranicznik prędkości w samochodach

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej rozpatrywał w pięcioosobowym składzie wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Sprawozdawcą był sędzia Wojciech Sych. Trybunał wysłuchał stanowisk stron postepowania.

Wniosek Prokuratora Generalnego

Przed TK swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele: prezydenta, Sejmu, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i MSZ. Umorzenia sprawy z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia domagał się Rzecznik Praw Obywatelskich, o uznanie zaskarżonego przepisu za niezgodny z konstytucją wnieśli prezydent i Sejm.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek w tej sprawie do Trybunału w lipcu. W jego uzasadnieniu przyznano, że kontrola konstytucyjności EKPCz jest wydarzeniem bez precedensu w orzecznictwie TK. Jak jednak podkreślono, „bezprecedensowy charakter niniejszej sprawy podkreśla niemal historyczny moment, w jakim znalazł się dyskurs o suwerenności państwa na tle postępujących mechanizmów internacjonalizacji prawa”.

We wniosku zwrócono się o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Głosi on, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Zapis ten został zaskarżony w zakresie, „w jakim obejmuje on dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą”, a także w zakresie, w jakim pojęcie „sąd”, użyte w tym przepisie, obejmuje TK.

Regulacja została też zaskarżona w zakresie, w jakim utożsamia gwarancję rozpatrzenia indywidualnej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd z kompetencją TK do orzekania w sprawie hierarchicznej zgodności określonych w Konstytucji RP przepisów i aktów normatywnych, a „przez to pozwala objąć postępowanie przed TK wymogami wynikającymi z art. 6 EKPCz”.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Bulwersujący wyrok ETPCz

Prokurator Generalny we wniosku wskazał też na wyrok ETPCz z 7 maja 2021 r. spółka Xero Flor przeciwko Polsce jako na – jego zdaniem – wypaczenie pierwotnego znaczenia postanowień konwencji, nielegitymizowanego wolą państw. Na początku maja, orzekając w sprawie firmy Xero Flor, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą.

Sprawa rozpoznawana przez ETPCz dotyczyła firmy, która pozwała Skarb Państwa, skarżąc wysokość odszkodowania z powodu zniszczeń na polu. Po wyrokach sądów niekorzystnych dla firmy skarga trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który ją umorzył. Decyzję podpisał sędzia TK Mariusz Muszyński. Firma postawiła zarzut, że to, jaki skład sędziowski rozpatrywał jej sprawę, naruszało konstytucję, i wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ETPCz przychylił się do jej argumentacji, uznając, że w polskim TK orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa i uznał, że Polska powinna zapłacić firmie 3418 euro odszkodowania.

TK stwierdził niezgodność konstytucyjną

Po godzinie 16, TK orzekł, że zaskarżony przez Ziobrę przepis Konwencji, w zakresie w jakim obejmuje Trybunał Konstytucyjny pojęciem sądu jest niezgodny z konstytucją. TK uznał też za niekonstytucyjne rozumienie tego samego przepisu ETPC, które przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

wpolityce.pl, polsatnews.pl

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY