Rodzina znowu razem. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Kolejna udana interwencja prawników Ordo Iuris. Kobieta z Łodzi wielokrotnie występowała do sądu z wnioskiem o zmianę niekorzystnego dla rodziny orzeczenia o umieszczeniu dzieci w domu dziecka.W ostatnim postanowieniu Sąd Rejonowy oparł się na opinii biegłego, który po zaledwie krótkiej rozmowie wydał negatywną opinię na temat jej sytuacji rodzinnej.Dopiero po interwencji Instytutu Ordo Iuris Sąd Okręgowy przychylił się do zaskarżania niekorzystnego postanowienia i dzieci ponownie wróciły pod opiekę matki.

Matka wielokrotnie ubiegała się o możliwość powrotu dzieci do domu rodzinnego. Sąd pierwszej instancji orzekając oparł się na opinii biegłego psychologa sporządzonej po zaledwie jednym spotkaniu z matką.Biegły podczas krótkiego badania, wydał daleko idące wnioski przesądzające o losie całej rodziny.Opinia nie zawierała żadnych informacji na temat więzi i relacji między matką a dziećmi, co z punktu widzenia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej ma kluczowe znaczenie z uwagi na dobro dzieci.Co więcej, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy zawierał informacje przemawiające na korzyść matki.

Prawnicy Ordo Iuris włączyli się w pomoc rodzinie zaskarżając w całości postanowienie sądu sprzeczne z interesem dzieci.W marcu 2019 r. Sąd Okręgowy w łodzi pozwolił, aby dzieci na czas trwania postępowania apelacyjnego wróciły do matki.Obecnie Sąd podjął ostateczną decyzję o powierzeniu dzieci pod opiekę matki.

,,Odseparowanie małoletnich dzieci od biologicznych rodziców powinno być instytucją prawną stosowaną w ostateczności, jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.Dlatego w moim odczuciu dobrze się stało, iż Sąd Okręgowy w Lodzi zmienił zaskarżone postanowienia, zgodne z wnioskiem apelacji”- podkreślił mec. Piotr Madej reprezentujący rodzinę.

Opinia biegłego, mimo szczególnego charakteru nie ma w sprawie znaczenia rozstrzygającego i podlega ocenie, jak każdy środek dowodowy.Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego ,,sąd nie jest związany opinią biegłego w zakresie jego wypowiedzi odnośnie do zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądu kwestii ustalenia i oceny faktów oraz sposobu rozsrzygnięcia spraw”.Wydanie zarządzeń o umieszczeniu małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jest najsurowszą formą z ustawowo przewidzianych form ograniczenia władzy rodzicielskiej na ostatnim miejscu wśród wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zarządzeń o charakterze trwałym.W ten sposób ustawodawca daje wyraz przekonania, że są to środki najbardziej drastyczne, z czego wynika wskazówka, iż należy je stosować w ostateczności.

Jedynym kryterium ograniczenia władzy rodzicielskiej, jest zagrożenie dobra dziecka w kontekście pobytu małoletnich w placówce oraz jego wpływu na rozpad więzi rodzinnych i stan emocjonalny małoletnich- skomentowała mec. Anna Przestrzelska pełnomocnik rodziny.

Rodzinę reprezentowali Prezes Ordo Iuris- mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Anna Przestrzelska oraz mec. Piotr Madej współpracujący z Instytutem w ramach Programu Centrum Interwencji Procesowej, zrzeszającego prawników- praktyków z całej Polski.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY