REKLAMA

Niebezpieczne pomysły prezydenta Trzaskowskiego – Ordo Iuris interweniuje

Niebezpieczne pomysły prezydenta Trzaskowskiego – Ordo Iuris interweniuje

Podpisanie przez prezydenta Warszawy Karty LGBT+ wzbudziło wiele kontrowersji. Przygotowane przez Ordo Iuris analizy potwierdziła obawy dotyczące zgodności postulowanych w dokumencie rozwiązań z Konstytucją RP.

Wobec tego Instytut zdecydował się na przesłanie analizy do odpowiednich organów państwowych, by te były w stanie zareagować szybko i sprawnie, gdyby tylko doszło do prób wcielenia Karty w życie.

Brak obrazka

W podpisanym przez Rafała Trzaskowskiego dokumencie „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” znajdują się liczne stwierdzenia budzące wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem. Dotyczą one m.in. oświaty i działalności przedsiębiorców.

W Karcie mowa jest bowiem o wprowadzeniu w każdej szkole „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, która wiązałaby się w rzeczywistości z upowszechnianiem wśród uczniów ideologii gender i postulatów ruchu LGBT.

Brak obrazka

Może to stanowić naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Karta zakłada też m.in. preferencyjne traktowanie przedsiębiorców, którzy zadeklarowali poparcie dla politycznych roszczeń środowiska LGBT i zrzeszanie się w „tęczowe sieci pracownicze”.

„Dążenie do wykreowania szczególnie uprzywilejowanych grup przedsiębiorców oraz pracodawców, których preferencyjna pozycja wynika z poparcia dla postulatów środowiska LGBT jest sprzeczna z Konstytucją RP oraz różnymi ustawami” – skomentował mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Ordo Iuris.

Z tego powodu Instytut Ordo Iuris zadecydował o przesłaniu przygotowanej przez swoich ekspertów analizy, zawierającej ocenę prawną proponowanych w Karcie rozwiązań do instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę obszarów objętych zapowiadanymi przez Rafała Trzaskowskiego działaniami.

REKLAMA

Dokument zostanie przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty oraz Warszawskiemu Inspektoratowi Pracy.

Wszystkie wymienione instytucje są kompetentne do podjęcia działań, które mogą zapobiec szkodliwym skutkom zawartych w Karcie rozwiązań. Szczególnie istotna okazać się tu może rola Wojewody Mazowieckiego, który jest organem nadzorczym względem warszawskiego samorządu. Wojewoda może zadecydować o zaskarżeniu każdej uchwały Rady Miasta St. Warszawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku wątpliwości co do jej zgodności z prawem.

REKLAMA

Komentarze