REKLAMA

Prezydent miał prawo skorzystać z prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego

Prezydent miał prawo skorzystać z prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym przyznaje, prezydent na mocy prawa łaski może zadecydować o  zakazie wszczęcia postępowania wobec określonej osoby albo o wstrzymaniu i umorzeniu postępowania już wszczętego.

Wyrok jest odpowiedzią na wniosek złożony przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, który złożył go w związku z  uchwałą Sądu Najwyższego z maja 2017 roku, w której uznano, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. Wyrok, który wydał wtedy Sąd Najwyższy, był odpowiedzią na  ułaskawienie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę. W wydanym wczoraj orzeczeniu przewodniczącym składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego  był sędzia Zbigniew Jędrzejewski a sprawozdawcą Grzegorz Jędrejek. Zdanie odrębne do wyroku złożył sędzie TK Leon Kieres.

Prawo łaski a ułaskawienie

 

Należy rozróżniać dwa pojęcia: pojemniejsze znaczeniowo „prawo łaski” oraz węższe − „ułaskawienie”. Drugie pojęcie odnosi się tylko do osób prawomocnie skazanych, w pierwszym zaś, obok całkowitego albo częściowego darowania kary (także złagodzenia jej rygorów), mieści się również akt abolicji indywidualnej – czytamy w komunikacie wydanym przez Trybunał Konstytucyjny. 

Według wydanego wczoraj orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w ramach „prawa łaski” prezydent może zadecydować o zakazie wszczęcia postępowania wobec określonej osoby albo o wstrzymaniu i umorzeniu postępowania już wszczętego. Skład orzekający zaznaczył, że nie ma tutaj mowy o domniemaniu kompetencji, lecz są to rzeczy wyrażone wprost z posłużenia się przez ustrojodawcę najogólniejszą możliwą formułą. Wynika to z artykułu 139 konstytucji:

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Zgodnie z tym artykułem prawa łaski nie można zastosować tylko wobec osób skazanych Trybunałem Stanu. Natomiast wszystkie inne przypadki są dozwolone.

Nie można zatem twierdzić, że skorzystanie z prezydenckiej prerogatywy narusza zasadę trójpodziału władz czy też prawo do sądu albo zasadę domniemania niewinności – czytamy w ramach komunikatu wydanego po ogłoszeniu orzeczenia.

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2017 roku Sąd Najwyższy ogłosił, że prezydent może realizować prawo łaski wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu.

REKLAMA

Komentarze