REKLAMA

Jak wygląda jawność w spółce skarbu państwa, PGNiG?

Jak wygląda jawność w spółce skarbu państwa, PGNiG?

Nawet wyroki sądowe nie są w stanie przekonać PGNiG do udostępnienia informacji. Dziś zapadł kolejny wyrok w sprawie wniosku do spółki.

REKLAMA

WSA po raz trzeci orzekł, że PGNiG nie ma podstaw, by odmawiać realizacji przynajmniej części wniosku. Czy doczekamy się odpowiedzi?

Sieć Obywatelska zwróciła się w 2017 roku do spółki o informację publiczną:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej wnosimy o udostępnienie następujących informacji:

 1. składu kolejnych zarządów spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
  od 2014 roku do dnia dzisiejszego,
 2. wykształcenia obecnych członków zarządu spółki PGNiG Technologie
  Spółka Akcyjna wraz z podaniem lat, w których konkretne kierunki studiów
  lub kursów były rozpoczynane i kończone,
 3. sprawozdań finansowych spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za
  lata 2013-2016,
 4. sprawozdań zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka
  Akcyjna za lata 2013-2016,
 5. ocen dokonywanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdań
  zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za lata
  2014-2016 oraz sprawozdań finansowych za lata 2014-2016 oraz składanych
  walnemu zgromadzeniu corocznie pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny za lata 2014-2016,
 6. notatek ze spotkań Rady Nadzorczej spółki PGNiG Technologie Spółka
  Akcyjna w latach 2014-2016,
 7. planów finansowych spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna tworzonych na lata 2014-2017,
 8. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych w spółce PGNiG Technologie Spółka Akcyjna w latach 2013-2016.

Sąd częściowo przychylny

Sąd w grudniu 2017 roku tylko częściowo uwzględnił skargę, nakazując realizację wniosku w zakresie punktów – 5,7 i 8 w zakresie wyników kontroli zewnętrznych prowadzonych w PGNiG.

Po wyroku spółka wezwała Sieć do podpisania wniosku. Zrobiła to, ponieważ chciała wydać decyzję odmowną. Odmówiła odpowiedzi na pytania 5 i 7, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy.

Jednakże, jeśli chodzi o wyniki kontroli, o które pytano w ósmym punkcie wniosku, spółka odpowiedziała, że ich nie posiada.

Zaskarżono tę decyzję i 30 października 2018 roku odbyła się kolejna rozprawa. WSA w Warszawie przychylił się do skargi:

Z uzasadnienia skarżonej decyzji nie wynika, że informacje, których domaga się Stowarzyszenie, zawierają dane techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca  podjął niezbędne działania w celi zachowania ich poufności.

Co więcej, ta argumentacja nie przekonała jednak spółki, która po wyroku ponownie odmówiła udostępnienia wnioskowanych informacji. Ponownie zaskarżono tę decyzję.

12.08.2019 r. WSA rozpatrzył skargę i ponownie uchylił decyzję odmowną spółki, po raz trzeci wypowiadając się w sprawie wniosku do PGNiG i zasądzając zwrot kosztów postępowania.

Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

siecobywatelska

REKLAMA

Komentarze